ACTUACIÓ EN CAS D'ACCIDENT
Trucar al telèfon
93 396 66 90

- Comunicar Nom i Cognoms, Número de llicència i el Número de pòlissa (totes aquestes dades apareixen a la llicència del federat). 

- Per rebre assistència en el centre mèdic caldrà que el federat s'acrediti amb la seva llicència.

- Lluirar al club els informes mèdics i prescripcions mèdiques i un breu descripció de l'accident en un termini màxim de 24 hores (